Tyxo.bg counter

Унитех

Организационен комитет

Организационният комитет на Унитех е натоварен с всички организационни въпроси при провеждане на конференцията. Организационния комитет е ключов фактор за успешното провеждане на конференцията. В състава на организационния комитет се включват хабилитирани и нехабилитирани лица с доказан организационен опит, на които може да бъде възложена цялата организация по провеждането на Унитех.

 

Научен комитет

Научният комитет се състои от изтъкнати хабилитирани лица на академични длъжности. Научния комитет резенцира подадените доклади за участие в Унитех, като при положителна рецензия доклада се допуска до конференцията.

Научния комитет се състои от лица, работещи в различни направления и от различни държави при все, че конференцията е международна. В Унитех, в качеството си на международна научна конференция научния комитет е съставен от редица изтъкнати учени не само от България, но и от редица други държави.

Изисквания

Изисквания към докладите на Unitech

Изисквания на UnitechИздаването на сборник научни трудове на Unitech предполага унифициране на изискванията за представяне на докладите. Използването на конкретен текстов редактор, шрифт, големина на символите, междуредие и прочее е задължително условие за отпечатване на сборниците от Unitech.

Организационния комитет поставя условия преди официалния старт на Unitech с оглед избягване на недоразумения и отказ за участие в конференцията поради оформление на докладите, което не отговаря на изискванията.

 

Такси за участие в Унитех

Такса за участие в УнитекУчастниците в Унитех заплащат такса, която включва мероприята по време на конференцията, получаване на сборник доклади в съотвеното направление, коктейл, брошури и материали.

Таксите за участие в Унитех се определят преди първото съобщение за провеждане и за всяка година може да бъде различна като стойност. 

Таксата за Унитех обикновенно се превежда по банков път след рецензиране на доклада. Платежното нареждане следва да съдържа указаните в поканата към участниците реквизити.

На участниците се издава фактура, която може да послужи за възстановяване на разходите при участие по проекти на висши учебни заведения, научни организации и други.

Важни дати

Важни дати при провеждане на UnitechUnitech (Унитех) се провежда ежегодно през месец ноемви. Организационния комитет планира и организира времето за регистрация, подаване на резюметата на докладите и самите доклади. Важните дати при провеждане на Унитех са различни за всяка една конференция, тъй като следва да бъдат преценени редица организационни въпроси.

Все участник, допуснат до участие в конференцията Унитех получава печатно издание на сборник с доклади - научни трудове.