Tyxo.bg counter

Унитех

Унитех

УнитехUnitech (Унитех) е ежегодна конференция, която се провежда в различни направления. Целта на конференцията е участие с доклади с висока научна и изследователска стойност. Научни работници, учени, хабилитирани лица от различни области на науката и техниката, докторанти и студенти имат поле за изява във всяко едно от направленията на конференцията. Научното жури се състои от хабилитирани лица на академични длъжности от няколко страни, което прави конференцията Унитех международна.

Изнесените доклади в Унитех се включват в сборници доклади от Унитех от конференцията в печатен вид. Всеки участник в Унитех получава печатно издание от съответния сборник научни трудове.

За участие в Унитех се заплаща такса за участие в Унитех, която включва мероприятията по време на провеждане, сборник с доклади, коктейл, брошури и други материали от конференцията.